Hillich Wetter

  • Aanbieding
  • Normale prijs € 2,50
Inclusief BTW


Hillich Wetter

Dat is troch in Pryster ornearre en wijd wetter foar allerhanne plechtige seine. As in frijheid om te hoedzjen en te noedzjen tsjin kwea, rampen en bedrigingen fan lichem en geast. 'Wijd' komt sa ticht by Weet (Fr), Weizen (D) en Wheat (E) dat wy dit hearlike Weizenbier dernei neamd hawwe. In wiere segen op in sinnige dei. Tsjoch!

Heilig Water

Dat is door een Priester gewijd water voor allerhande plechtige zegeningen. Als vrijwaring tegen kwalen, onheil en bedreigingen van lichaam en geest. 'Gewijd' komt zo dicht bij Weet (Fr), Weizen (D) en Wheat (E) dat we dit heerlijke Weizenbier daarnaar genoemd hebben. Een ware zegen op een zonnige dag. Proost!

Ingrediënten

Dit Hillich Wetter is gemaakt van water, tarwemout, gerstemout, hop en gist. Bevat gluten.

Duurzaam

Tsjerkebier wordt gebrouwen met duurzame energie van eigen bodem.

Alc. 4,0% Vol.