De Missie van Tsjerkebier

Rûnom yn 't skoandere Fryske lânskip steane ús, faak ieuwenâlde, tsjerken as beakens fan mienskipssin, ienzens en smûkens. De missy fan ús Tsjerkebier is it blieuwend gebrûk fan dizze historyske gebouen foar dit djip-minskelike ferlet. Elts glês stipet dit doel en ús foarnimmen.

Overal in het prachtige Friese landschap staan onze, vaak eeuwenoude, kerken als bakens van gemeenschapszin, verbondenheid en geborgenheid. De missie van ons Tsjerkebier is het blijvend gebruik van deze historische gebouwen voor deze diep-menselijke basisbehoefte. Ieder glas levert daar een bijdrage aan.

Achter al onze bieren zit een prachtig verhaal
Klik er op en lees ze allemaal in de webshop