De missie in het kort

De missy yn it koart
Rûnom yn 't skoandere Fryske lânskip steane ús, faak ieuwenâlde, tsjerken as beakens fan mienskipssin, ienzens en smûkens. De missy fan Tsjerkebier is it blieuwend gebrûk fan dizze historyske gebouen foar dit djip-minskelike ferlet. Elts glês stipet dit doel en ús foarnimmen.
   
De missie in het kort
Overal in het prachtige Friese landschap staan onze, vaak eeuwenoude, kerken als bakens van gemeenschapszin, verbondenheid en geborgenheid. De missie van Tsjerkebier is het blijvend gebruik van deze historische gebouwen voor deze diep-menselijke basisbehoefte. Ieder glas levert daar een bijdrage aan.